สำนักงานบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1
โทร. 0 - 2310 - 8226 กด 6
085-113-9228
 
 
 
Page Counter


ติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
โทร. 0-2310-8226 กด 6 ,085-113-9228

โทรสาร 0-2310-8223aa

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers
> คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
> แผน ก.ทำวิทยา่นิพนธ์ และแผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
> ศึกษาดูงานต่างประเทศ
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-310-8686,
081-826-2030, 081-920-2595 หรือ

http://3ms.ru.ac.th

ฟฟฟ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

>> คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
>> เรียนวันศุกร์ 17.00 - 21.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.
>> แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์
>> ศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้
สนใจติดต่อ โทร. 02-310-8220, 089-656-3783,
086-049-1767

www.bl-mba.ru.ac.th
aaaa
aa
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จังหวัดสมุทรสาคร

>> คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
>> สาขาวิชาการจัดการ,สาขาวิชาการบัญชี
>> แผน ก ทำวิทยานิพนธ์และแผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์
>> ศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ
สนใจติดต่อ โทร.02-310-8213,083-627-2439,
081-423-5069 www.smsmba.ru.ac.th
aaaa

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

> คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
> แผน ก.ทำวิทยา่นิพนธ์ และแผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
> ศึกษาดูงานต่างประเทศ
> สัมมนาวิชาการ
> เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันจันทร์ - พฤหัสบดี
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-310-8235,
086-336-7330-1, 086-374-1116 หรือ
www.mbalogistics.ru.ac.th

aaa

ปริญญาตรี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ
สมัครได้ที่โครงการบริหารจัดการกอล์ฟ ชั้น 15 ห้อง 1501
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 080-047-6046 (ป.ตรี),
086-375-2913 (ป.โท) หรือ 02-310-8670-1(ส่วนกลาง)
www.ru.ac.th/rugolf หรือ Facebook "RUGolfClub"

aaaa

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
สนใจติดต่อ โทร.02-310-8213,083-627-2439,
081-8311399,081-423-5069
www.excbba.ru.ac.thaaaaa

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
M.B.A. in Industrial Management

>> คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
>> เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์
>> แผน ข ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์
>> ศึกษาดูงานต่างประเทศ
(จีน/ญี่ปุ่น/เยอรมัน)
ผู้ิสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-325-5665,
085-246-6665, 081-803-3863, 081-692-6471 หรือ
www.mbaindustrial.ru.ac.th


aaa

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการ Y-MBA วิทยาเขตบางนา
> ค้ดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
> เรียน วันเสาร์ เวลา 13.00 - 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ วิทยาเขตบางนา
> แผน ข. ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์
> ศึกษาดูงานในประเทศหรือประเทศเกาหลีใต้

ผู้ิสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-310-8220,
081-556-8329, 081-567-7587, 091-103-2979 หรือ

www.ymba-bangna.ru.ac.th

 


 
 
 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
ถวายความจงรักภักด
GoogleSearch www
Search mba.ru.ac.th
Weblink
เกี่ยวกับนักศึกษา

แนวปฏิบัติการทำการศึกษาอิสระ
บัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
ตารางการบรรยาย
งดบรรยาย - บรรยายชดเชย
 ประกาศงดบรรยาย
 ประกาศบรรยายชดเชย
เอกสารประกอบการบรรยาย
ตรวจผลสอบ
กรอกระเบียนประวัติ Online
แบบฟอร์มทั่วไป

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
ข้อควรรู้สำหรับผู้ที่คาดว่า จะสำเร็จการศึกษา
แหล่งสืบค้นข้อมูล
การศึกษาดูงาน
 
 
 
© Copyright 2005 Ramkhamhaeng University ::: More information please contact : RUmba.mba@gmail.com
http://campus.sanook.com/u_life/knowledge_01358.php